Generalforsamling

Her kan du læse uddrag fra vores seneste generalforsamling. Ønsker du mere indgående information, eller har du spørgsmål, så er du velkommen til at henvende dig til vandværket.

Uddrag af ordinær generalforsamling
torsdag den 22. marts 2018

Bording Vandværk har pr. 1. januar 2018 i alt 1786 forbrugere.

I foråret 2017 er der nedlagt 1.280 m. vandrør ved Birkemosevej og Mamrelund for at forsyne Birkemosevej nr. 4 - 6 - 6a og Mamrelund nr. 1.

Der har været lidt reparationer af ledningsnettet og 1. stk. påkørt brandhane.

Ved kloakarbejde er der overgravet et 110 mm. rør på Fabriksvej.

Utætheder er repareret ved 3 stk. anboringer. På hjørnet af Sønderborgvej og Søndergade er der udskiftet 90 mm. stophane

I foråret 2017 har vi afsluttet den store renovering på vandværket.

Vores 15 største forbrugere har i alt et forbrug på 101.757 m3

Efter 27 år som driftsleder ved Bording Vandværk er Viggo Ulsø gået på pension og afløst af Ulrik Christensen.

200 stk. vandmålere er skiftet på Sportsvej, Solsortevej, Drosselvej, Krogen, Gråspurvevej, Søndergade, Vestervang, Svinget, Roskildevej og
Borgergade. På landet er der skiftet 30 stk. målere i Sepstrup.

Der er udarbejdet 114 flytteopgørelser i 2017 mod 116 i 2016.

Bording Vandværk er stadig omfattet af Vandsektorloven. Der er dog indført visse administrative lettelser for værker der sælger mellem 200.000 – 800.000 m3 vand.

Skattesagen vedr. vandselskabernes skattemæssige værdiansættelse blev tabt ved Østre Landsret i januar 2018. Det er besluttet at prøve sagen ved højesteret, og der kan forventes en afgørelse herfra i foråret 2020. Betydningen for forbrugerne ved Bording Vandværk vil være af ganske begrænset omfang.

Regnskabet for 2017 udviser et underskud på kr. 6.000, efter at der ekstraordinært er foretaget renovering af den lille rentvandstank til ca. kr. 120.000. Derudover er der ekstraordinære lønudgifter i forbindelse med overdragelsen af driftslederposten til Ulrik Christensen.

Budgettet for 2018 udviser et overskud på kr. 275.000 ved uændrede priser i forhold til 2017. Der er en lille stigning i statsafgiften på 12 øre/m3

Valg til bestyrelse
Knud Overby og Kristian Hansen blev genvalgt.

Per Aagaard Ankerstjerne blev valgt og overtager fra Peer Pedersen som ikke ønskede genvalg.

Valg af suppleanter 
Leif Vinding og Søren Chr. Nielsen blev genvalgt.

One Revision Vest har efter fusion ændret navn til Revisionshuset Tal & Tanker. Revisionshuset Tal & Tanker blev genvalgt som revisor. 

Du kan læse dagsorden, beretning og se en oversigt over vandforbruget her.

 

Uddrag af ordinær generalforsamling 
tirsdag den 14. marts 2017 

Bording Vandværk har pr. 1. januar 2017 i alt 1773 forbrugere.

I foråret 2016 er der nedlagt vandrør i ny udstykning med 17 byggegrunde på Agervænget. Omkostningerne udgør ca. 90.000 som betales ved start af byggeri på grundene, eller senest 2 år efter udstykning.

For at tilslutte Vejlevej 27 og Sepstrupvej 59a er nedgravet 1.100 m. vandrør.

Vores filtre har ikke kunnet leve op til kravet om rensning af vandet for mangan, så vi har startet en stor renovering af filtre og rentvandstanke. 

I den store rentvandstank er der udført højtryksrensning og renovering af beton, samt ny luge med stige til bund af tank, som er lovkrav i dag.

De 2 trykfiltre, som var næsten 40 år gamle, var så tæret indvendig, at der ikke var jævnt gennemstrømning i filtermaterialet, hvilket bevirkede at noget af råvandet ikke blev renset. De gamle filtre er fjernet, og solgt som skrot.

Vandværket har indhentet tilbud fra 3 firmaer, hvoraf Jysk Vandrens ved Højfeldt Herning kom med bedste pris. Renoveringen vil beløbe sig til ca. 1.100.000 kr.

200 stk. vandmålere er skiftet i vestbyen og Viggo har adskilt og solgt udskiftede målere for ca. 5.000 kr.

Der er udarbejdet 116 flytteopgørelser i 2016 mod 105 i 2015.

Bording Vandværk er stadig omfattet af vandsektorloven. Der er dog indført visse administrative lettelser for vandværker, der sælger 200.000 – 800.000 m3 vand.

Regnskabet for 2016 udviser et underskud på 139.000 kr.

Budgettet for 2017 udviser et nul-resultat, efter at der er indregnet en prisstigning for en m3 vand fra 2,00 kr. til 2,50

Valg til bestyrelse   
Hele bestyrelsen fortsætter

One Revision Vest blev genvalgt som revisor. 

Du kan læse dagsorden, beretning og se en oversigt over vandforbruget her.

 

Uddrag af ordinær generalforsamling
Tirsdag den 15. marts 2016 kl. 19.30

Formandens beretning
Bording Vandværk har fået 9 nye forbrugere, hvilket giver 1.764 forbrugere i alt, pr. 1. januar 2016.

Der er nedgravet 730 meter vandrør i forbindelse med tilslutning af nye forbrugere.

I forbindelse med udskiftning af kloakker i Pårup, har vi renoveret vandledning i nødvendigt omfang. 

I løbet af året har der været brud på 5 stk. anboringer.

Efter anmodning fra Ikast Brande Kommune, er der monteret vandmåler på skyllevand.

Nedsivningsanlæg til skyllevand opgravet for rengøring. Monteret ny kompressor til iltning af trykfilter.

Der er sløjfet 3 stk. boringer og 191 stk. vandmålere er blevet udskiftet.

Der er udarbejdet 105 flytteopgørelser i 2015, mod 108 i 2014.

Vandværkerne i Danmark blev i 2014 ramt af, at skattevæsenet har underkendt de skattemæssige værdier, som de enkelte vandværker har afskrevet på. Det har for mange vandværker betydet store efterbetalinger til Skat og for Bording Vandværk en efterbetaling på kr. 143.525.

Vi har i 2015 modtaget tilbagebetaling på kr. 57.801 på grund af muligheden for at ændre de skattemæssige afskrivninger.

Et lovforslag om ændringer til Vansektorloven betyder visse administrative lettelser til værker der ligger mellem 200.000 – 800.000 m3 solgt vand. Der forventes klarhed over ændringerne i løbet af foråret 2016. De væsentligste ændringer træder først i kraft fra 2017.

Valg til bestyrelse   
Hele bestyrelsen fortsætter

One Revision Vest blev genvalgt som revisor. 

Du kan læse dagsorden, beretning og se en oversigt over vandforbruget her.

Uddrag af ordinær generalforsamling


Torsdag den 12. marts 2015 kl. 19.30

Jørgen Møller blev valgt som dirigent. Formanden beretter om nytilslutninger for 114.000 kr. Dette har krævet 3030 meter vandrør. Derudover er der lagt vandrør ud til 2 nye forbrugere i vores yderområde, ligesom der er lagt vandrør ud til 15 nye byggegrunde nord for Bakken. Der har også været lidt reparationer på ledningsnettet i løbet af året.

Alle de 10 udtagne vandprøver viste en god vandkvalitet.

Vi har lavet 108 flytteopgørelser i 2014, hvilket er 20 færre end året før.

Bording Vandværk blev i forbindelse med Vandsektorloven pålagt en lang række administrative opgaver, og der blev opkrævet en skatteefterbetaling på 143.525 kr. Der arbejdes politisk med at ændre på reglerne for vandværkerne, og afgørelsen er påklaget til Landsskatteretten.

Det er aftalt med Ikast-Brande Kommune, at tilslutningsafgifterne for de 15 grunde nord for Bakken indbetales i foråret 2015.

Målerudskiftning.
Vi har i 2014 i samarbejde med Ikast Værkerne udskiftet vand- og varmemålere. Det drejer sig om 185 stk. på vejene Bakken, Klochsvej, Højgårdsvej og Jernbanevej. Ved at skifte begge dele samtidig kunne forbrugerne nøjes med et besøg.

Fremover skal vandmålerne skiftes dobbelt så ofte som varmemålerne.

Budget og regnskab blev gennemgået og godkendt.                               

Valg til bestyrelse   
Ove B. Jakobsen, blev genvalgt
Ole Rasmus Nielsen, blev genvalgt

Valg af suppleanter
Leif Vinding
Søren Chr. Nielsen

One Revision Vest blev genvalgt som revisor. 

Du kan læse det fulde referat her.